Εκδρομές - Επισκέψεις

Κύριος άξονας της φιλοσοφίας του σχολείου μας είναι ότι η καλλιέργεια του μαθητή δεν αποσκοπεί μόνο στην απόκτηση γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων αλλά είναι μία πολυσύνθετη διαδικασία μέσω της οποίας προάγεται η εσωτερική αρμονία του παιδιού και η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και στάσεων ζωής. Στο πλαίσιο αυτό δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην οργάνωση σχολικών εκδρομών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, που προάγουν τον πολιτισμό, τη σωματική άσκηση, το παιχνίδι και την ελεύθερη ομαδική δραστηριότητα. Πρόκειται για ένα αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας με γνωστικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και συναισθηματική όφελος σε μία οργανωμένη προσπάθεια διαρκούς βελτίωσης των μαθητών.