Page 5 - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
P. 5

5Στο σχολείο μας τη φετινή χρονιά 2007-2008 θα υλοποιηθούν

     τα εξής εκπαιδευτικά προγράμματα:

Π ρόκειται για                 Ψηλό βουνό η Λιάκουρα (Πρνασσός)
          ένα πρόγραμμα
          περιβαλλοντι-        ψηλό βουνό η Ζήρια (Κυλλήνη)
κό, εμπνευσμένο από τη φετι-
νή τεράστια οικολογική κατα-          μα σαν τον Πενταδαχτυλιά (Ταΰγετος)
στροφή στην Ελλάδα και ειδι-
κότερα στην Πελοπόννησο.            άλλο βουνό δεν είδα.

                 Ο (Δημοτικό)
                        Ταΰγετος (2407   οφέλη που έχουμε ως Μεσσή-
                        μ.) μαζί με την   νιοι κάτοικοι από αυτό και τη
                        οροσειρά του    σοβαρή απώλεια που επέρχε-

   Δάσος:            Πάρνωνα είναι οι παλαιότερες    ται, όταν αυτό κάθε φορά κα-
 Το γνωρίζω…           περιοχές της Πελοποννήσου. Τα    ταστρέφεται,
 Το αγαπώ…            δασικά οικοσυστήματα του βου-   ? να αναζητήσουμε και να κα-
Το προστατεύω.          νού συντίθενται κυρίως από την   τανοήσουμε τους κινδύνους
                 κεφαλληνιακή ελάτη και από     που κρύβονται πίσω από την

Το σκεπτικό της παιδαγωγι-    υπέροχες συστάδες μαύρης πεύ-   καταστροφή του δάσους,
κής ομάδας που θα αναλάβει
την εκπόνηση του προγράμ-     κης. Ο Ταΰγετος είναι ένας βο-  ? να προβληματιστούμε και να
ματος (κ. κ. Παπανικολάου
και Σιαχάλου) είναι ότι η     τανικός παράδεισος με περισσό-  προτείνουμε τρόπους προστα-
προστασία της φύσης και των
οικολογικών συστημάτων, θα    τερα από 160 ενδημικά είδη, εκ  σίας του δάσους και ανασύ-
προκύψει μόνο ως αποτέλε-
σμα της γνώσης της αξίας     των οποίων Το δάσος του Ταϋγέτου στασης του καμέ-
τους για το ανθρώπινο είδος.   21 είναι το- έχει ανάγκη και ζητά τη νου τμήματός του,
                 πικά ενδημι-                ? να μάθουμε να
                        βοήθειά μας
                 κά. Οι βιό-                 είμαστε υπεύθυνοι

                 τοποι του Ταϋγέτου φιλοξενούν   πολίτες,

                 επίσης μια αρκετά πλούσια πανί- ? να νιώσουμε το ύψιστο χρέος

                 δα με πιο σημαντικά είδη τα διά- που έχουμε απέναντι στο δά-

Η υλοποίηση του προγράμ- φορα αρπακτικά καθώς και τα        σος, όπως εύστοχα υπογραμ-

ματος θα γίνει ως εξής: μέσα λιγοστά τσακάλια.           μίζει ο Νίκος Καζαντζάκης:

από παιχνίδια και βιωματικές    Με αφορμή, λοιπόν, τις πυρ-     «Ν’ αγαπάς την ευθύνη.
δραστηριότητες τα παιδιά θα    καγιές του περασμένου Αυγού-   Να λες: Εγώ μοναχός έχω χρέος
γνωρίσουν τους κατοίκους     στου και αναλογιζόμενοι τις τε-
του δάσους (φυτά και ζώα)     ράστιες επιπτώσεις που θα γί-        να σώσω τη γης
και θα συμμετάσχουν στα      νουν ορατές στο μέλλον, αποφα-     Αν δε σωθεί, εγώ φταίω.»
στάδια της δημιουργίας ενός    σίσαμε (κ. κ. Κοζομπόλη και     Και έτσι να μπορέσουμε να
δέντρου από τον καρπό. Ο     Κουσουλάκος) με τους μαθητές   κάνουμε τη διαφορά συμμετέχο-
στόχος εδώ είναι να προκλη-    μας να μελετήσουμε βιωματικά   ντας στη λύση. Επιλέξαμε το
θεί συναισθηματικός δεσμός    το δάσος του Ταϋγέτου.      δάσος του Ταϋγέτου, γιατί είναι
                                  δίπλα στην πόλη μας, το έχουμε
                  Στόχοι μας είναι:        επισκεφθεί όλοι, οι περισσότε-

ανάμεσα στα παιδιά και τα     ? να γνωρίσουμε καλύτερα και ροι από εμάς έχουμε ζήσει ευχά-

φυτά, κάτι που θα οδηγήσει    από κοντά το μοναδικό βιότο- ριστες στιγμές σε αυτό και το

σε αγάπη και προστασία του    πό του (χλωρίδα –πανίδα),     έχουμε αγαπήσει.

δάσους.              ? να συνειδητοποιήσουμε τα
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10