Page 9 - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
P. 9

9

? Στις ρεματιές και στα φαράγγια, είναι δυσάρεστα. Αν ένα ελατόδα- εύκολα; Το ρηχό μας ενδιαφέρον
 αναπτύσσεται ιδιόμορφη βλά-
 στηση, η οποία δεν επηρεάζεται  σος καεί και απογυμνωθεί, είναι  (όσο διατηρούνται αναμμένα στην
 από την υψομετρική διαφορά.
 Χαρακτηριστικά είδη είναι το   πολύ δύσκολο να ξαναγεννηθεί. Η πληγείσα περιοχή τα φώτα της
 πλατάνι, η δάφνη, η πικροδάφ-
 νη, η λυγαριά, η άγρια ροδιά   ελάτη δεν μπορεί να φυτρώσει σε δημοσιότητας); Η λειψή μας συ-
 κ.ά.
 Οι βιότοποι του Ταϋγέτου φιλο-  γυμνές πλαγιές που τις «χτυπά» ο νείδηση; Ο ατομισμός μας; Η συ-

ξενούν επίσης μια αρκετά πλούσια  καυτός ήλιος, και αυτό γιατί είναι νεχής εκτροπή του ενδιαφέροντος
πανίδα αποτελούμενη από πτηνά
(χρυσαετός, πετρίτης, κουκουβά-  σκιόφιλο και ψυχρόβιο είδος, που μας από τα ΜΜΕ; Ή το γεγονός
για, γκιώνης κ.ά.), ερπετά (οχιά,
δεντρογαλιά, σπιτόφιδο, αλπικός  χρειάζεται ειδικές συνθήκες υγρα- ότι είναι λίγο πιο μακριά από την
τρίτωνας κ.ά.), αμφίβια και θηλα-
στικά (αλεπού, λαγός, σκαντζόχοι- σίας για να ευδοκιμήσει.     αυλή του σπιτιού μας;
ρος, ασβός, κουνάβι, τσακάλι, α-
γριόγατα κ.ά.). Επιπλέ-      Το πιο σπάνιο ζώο που συναντά-  Ως επίλογο θα ήθελα να παραθέ-
ον, απαντάται και μια
μεγάλη ποικιλία εντό-       ται στον Ταΰγετο, σύμφωνα με την σω αυτούσιο ένα απόσπασμα από
μων που περιλαμβάνει
πεταλούδες (110 είδη),       οικολογική οργάνωση WWF, είναι ένα άρθρο της κας Μαριάννας
ακρίδες, αράχνες, κά-
μπιες, μέλισσες κ.ά.        το τσακάλι, το οποίο έχει κατα-  Τζιάντζη:

 Ίσως ο καλύτερος         γραφεί στο Κόκκινο Βιβλίο των   «Ίσως σε μερικές δεκάδες χρόνια
ρηματικός χρόνος που
θα έπρεπε να χρησιμο-       απειλούμενων θηλαστικών. Ένα   τα παιδιά των σημερινών παιδιών
ποιήσουμε για να περι-
γράψουμε όλη αυτή την       άλλο σπάνιο ζώο είναι η αγριόγα- να εργάζονται ως γκαρσόνια και
ποικιλομορφία της
ζωής στον Ταΰγετο να ήταν ο αό-  τα, για την οποία γνωρίζουμε μόνο «ντι – τζέι», σεκιουριτάδες και μα-
ριστος.
                                         ναντζερόπουλα σε μεγάλα
 Στα τέλη Αυγούστου η πυρκαγιά
που ξέσπασε στον Ταΰγετο, η τρί-                         ξενοδοχειακά συγκροτήμα-
τη μεγαλύτερη των τελευταίων 150
ετών, προκάλεσε τεράστια οικολο-                         τα, που θα παρέχουν εξαι-
γική καταστροφή και οι ειδικοί
εκτιμούν ότι θα περάσουν πολλές                          ρετικές περιβαλλοντικές
δεκαετίες, έως ότου αναβιώσουν
και πάλι τα δάση.                                 εμπειρίες σε όποιους μπο-

 Ευτυχώς, η φωτιά δε φαίνεται να                         ρούν να τις αγοράσουν, ε-
έχει απειλήσει το μεγαλύτερο α-
ριθμό των ενδημικών φυτών του                           μπειρίες που κάποτε ήταν
βουνού, καθώς τα περισσότερα
από αυτά ευδοκιμούν σε μεγάλα                           αυτονόητες και προσιτές σε
ύψη, δεν αποκλείεται όμως οι φλό-
γες να έχουν καταστρέψει δάση                           όλους. Ίσως οι φωτιές να
κεφαλληνιακής ελάτης, ίδια με
αυτά που κάηκαν στην Πάρνηθα.                           δώσουν ώθηση στην εργο-
Σε αυτήν την περίπτωση τα νέα
                        Σκίτσο: Τέρψη Κονταργύρη     λαβική, τουριστική και τρα-
                                   Β΄ Λυκείου πεζική επιχειρηματικότητα,

                                         να φέρουν πιο κοντά το εκ-

                  μέσα από τις αναφορές των βο-   συγχρονισμένο μέλλον μας, την

                  σκών. Ίσως και για τα δυο αυτά  Ελλάδα της μεζονέτας, του γκαζόν

                  είδη να είναι πια αργά.      και της φάρμας αδυνατίσματος,

                  Συνολικά 187.000 στρέμματα    της πίστας και της πισίνας, των

                  κάηκαν στη Μεσσηνία, ενώ ο δα- γηπέδων του γκόλφ και της Μαρί-

                  σικός πλούτος στον Ταΰγετο μειώ- νας – όχι των βράχων, αλλά του

                  θηκε κατά 113.000 στρέμματα,   τσιμέντου και της ασφάλτου.»

                  μια οικολογική κιβωτός που συρ-  Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από

                  ρικνώνεται.            άρθρα της εφημερίδας

                  Τις πρώτες μέρες της τραγωδίας, «Ελευθεροτυπία» και « Τα Νέα», από

                  όλοι συγκινηθήκαμε και ευαισθη- την ιστοσελίδα της WWF, από τον

                  τοποιηθήκαμε σε τέτοιο βαθμό,   ηλεκτρονικό οδηγό για τη Μεσσηνία,

                  ώστε, αν ήταν δυνατόν, θα ξεκινού- από την ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια

                  σαμε την αναδάσωση, πριν ακόμα Wikipedia (Βικιπαίδεια) και από το

                  σβηστεί η φωτιά.         εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Στ΄ Δη-

                  Σήμερα ποιος σκέφτεται ότι ο   μοτικού «Η χλωρίδα και η πανίδα του

                  Ταΰγετος μάς έχει ακόμα ανάγκη Ταϋγέτου» του σχολικού έτους 2005

                  και ότι ακόμα μάς περιμένει να  – 2006.

                  τον βοηθήσουμε; Τι είναι αυτό         Βίκυ Παπανικολάου

                  που μας κάνει να ξεχνάμε τόσο         Καθηγήτρια Βιολογίας
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14