Page 10 - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
P. 10

10                χρόνος στην μπάρα αφιερώνεται ταιριάζουν σε μέγεθος. Η εξάσκη-

Τ        ο μπαλέτο ξεκί-  για την εξάσκηση στις στροφές ση στο πα ντε τε έχει σκοπό την
        νησε από τις
        βασιλικές αυλές  των ποδιών και την απόκτηση εμπιστοσύνη ανάμεσα στους παρ-

                 σωστής στάσης (σφιγμένοι γοφοί, τενέρ.

της Ευρώπης του 16ου και 17ου   ρουφηγμένο στομάχι με αποτέλε-     Η ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ:

αιώνα.              σμα την ίσια πλάτη, κεφάλι σε Στην αρχή, η μπαλαρίνα φο-

Παρουσιάστηκε, στην αρχή,     ευθεία και σαγόνι ψηλά).     ρούσε μια μακριά τούλινη φούστα

στα θέατρα ως μέρος μιας όπερας  Τα βήματα του μπαλέτου αρχί- με εφαρμοστό κορμάκι. Αργότε-

με επαγγελματίες χορευτές. Το   ζουν και τελειώνουν με μία από ρα άρχισε να φορά τις κλασικές

1672, ο Λουδοβίκος ΙΔ΄ ίδρυσε   τις πέντε ποζισιόν των ποδιών . κοντές φούστες που αναδείκνυαν

τη Βασιλική Ακαδημία Χορού. Ο   Υπάρχουν και αντίστοιχες ποζι- τα όλο και πιο τολμηρά βήματα.

διευθυντής της, Πιερ Μποσάμπ,   σιόν των χεριών.         Οι φούστες αυτές ονομάζονται

κατέγραψε τα βήματα και τις πο-  ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ:           τυτύ.

ζισιόν.              Μετά την μπάρα, ορισμένες Στα μαθήματα οι μαθητές φο-

ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΜΠΑΛΕΤΟΥ:       ασκήσεις επαναλαμβάνονται χω- ρούν ένα κορμάκι πολύ εφαρμο-

Ρομαντικά είναι τα μπαλέτα    ρίς τη βοήθειά της για να βελτιω- στό, έτσι ώστε ο δάσκαλος να

που αποτελούν                               μπορεί να διακρίνει κά-

μέρος του ρο-           ΜΠΑΛΕΤΟ θε λεπτομέρεια και να
                                     διορθώνει τυχόν λάθη.
μαντικού κινή-

ματος στις αρ-                              Τα παπούτσια είναι μα-

χές του 19ου                               λακά και συγκρατούνται

αιώνα. Είναι                               με λαστιχάκι.

συνήθως μυστη-                              Στις παραστάσεις, στις

ριώδη παραμύ-                               πρόβες και σε ορισμένα

θια.                                   μαθήματα οι χορευτές

Το κλασικό                                φορούν πουέντ. Καθο-

μπαλέτο είναι                               ριστικός παράγοντας

στυλ χορού βα-                              για να φορέσουν πουέντ

σισμένο σε κα-                              είναι η δύναμη και η

νόνες που έχουν καθιερωθεί εδώ  θεί η δύναμη, η ευλυγισία και η δεξιοτεχνία τους.

και αιώνες. Τα βήματα των χο-   αντοχή. Ξεκινούν με αργές παρα-  ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΠΑΛΕΤΟΥ:

ρευτών είναι πιο ριψοκίνδυνα και τεταμένες κινήσεις για ευστάθεια Ζιζέλ (1841, Παρίσι)

πιο δύσκολα απ΄ ό,τι στο ρομα-  και ισορροπία. Μετά ακολουθούν Κοππέλια (1870, Παρίσι)

ντικό.              οι πιρουέτες, έπειτα τα γρήγορα Η ωραία κοιμωμένη (1890, Αγία

Τα σύγχρονα μπαλέτα δεν      μικρά πηδηματάκια. Τέλος, Πετρούπολη)

έχουν πάντα μια ιστορία. Αντίθε- έρχονται μεγάλα βήματα που Καρυοθραύστης (1892, Μόσχα)

τα, μπορεί να εκφράζουν μόνο   μοιάζουν με πραγματικό χορό.   Η λίμνη των κύκνων (1877, Μόσχα)

συναισθήματα ή κάποια συγκεκρι-  ΠΑ ΝΤΕ ΤΕ:            Ρωμαίος και Ιουλιέτα (1965, Λονδί-

μένη διάθεση. Τα κουστούμια των  Τα πα ντε τε ή χορός για δυο νο)

χορευτών βοηθούν στην ανάδειξη  διδάσκεται συνήθως σε ξεχωριστή

των κινήσεών τους.        τάξη. Τα πα ντε τε της ρομαντι- Το μπαλέτο χαρίζει αυτοπε-

     ΣΤΗΝ ΜΠΑΡΑ:       κής περιόδου είναι απαλά και ρέ- ποίθηση, ισορροπία και είναι

Όλα τα μαθήματα μπαλέτου     ουν, ενώ τα κλασικά είναι γνωστά χρήσιμο σε πολλούς τομείς.

ξεκινούν από την μπάρα και μετά  για την κομψότητα, την καθαρή

οι μαθητές περνούν στο κέντρο   γραμμή και τη μεγάλη τους δεξι-     Μαριλίνα Μπεσή

για πιο δύσκολα βήματα. Πολύς   οτεχνία. Οι παρτενέρ πρέπει να             Α΄ Λυκείου
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15