Page 7 - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
P. 7

Π ρόκειται για ένα          τικό Έντουιν Άμποτ. Το δημοφιλές         7
         περιβαλλοντικό   βιβλίο αντιμετωπίστηκε άλλοτε ως
         εκπαιδευτικό πρό- επιστημονική φαντασία και άλλοτε  να κατανοήσουμε καλύτερα το
γραμμα που υλοποιείται για δεύτε-  ως κοινωνική σάτιρα, καθώς στην  τετραδιάστατο χωροχρόνο που
ρη συνεχή χρονιά, με συμμετοχή    «Επιπεδοχώρα» κυριαρχούσαν οι   εισάγεται από την ειδική θεωρία
των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου.    κλειστές Βικτωριανές κάστες και ο της σχετικότητας του Αϊνστάιν.
Στα πλαίσια του προγράμματος     αποκλεισμός των γυναικών από τη
δημιουργείται μια λέσχη ανάγνω-   δημόσια ζωή. Το βιβλίο, όμως,    Στόχος του προγράμματος είναι
σης, ορίζεται ένα βιβλίο που όλη η  έλυνε τα χέρια του συγγραφέα του  η στροφή των παιδιών προς την
ομάδα το μελετά και σε κάθε συ-   και το ασυμβίβαστο θεολόγου και  λογοτεχνία, η αλλαγή της στάσης
                   επιστήμονα: Για να αναπνεύσει   τους απέναντι στα μαθηματικά,
   Θαλής και Φίλοι         μέσα στους αυστηρούς ταξικούς   που τα αντιμετωπίζουν συνήθως
                   φραγμούς της βικτωριανής Αγγλί-  στενά ως σχολικό μάθημα και ανα-
νάντηση συζητούν επί του περιε-   ας ένας ευαίσθητος θεολόγος ανα-  γκαστική ενασχόληση και φυσικά
χομένου των σελίδων που έχουν    γκάζεται να ταξιδέψει σε άλλες   η συμφιλίωση δύο παραδοσιακά
διαβάσει. Πέρυσι το βιβλίο ήταν «  διαστάσεις.            και φαινομενικά αντίθετων αντι-
Τα αστέρια της Βερενίκης» του                      κειμένων, των μαθηματικών και
Ντενί Γκέτς και φέτος θα οριστεί    Έτσι ο συγγραφέας συγκρίνει   της λογοτεχνίας. Άλλωστε το βι-
το βιβλίο «Η επιπεδοχώρα» του    μεταξύ τους τρεις κόσμους: έναν  βλίο που έχει επιλεγεί ανήκει στη
Έντουιν Άμποτ.            μιας διάστασης, έναν δύο διαστά-  μαθηματική λογοτεχνία, ενώ οι
                   σεων και έναν τριών διαστάσεων.  εκπαιδευτικοί που θα υλοποιήσουν
 Το βιβλίο αυτό κυκλοφόρησε το   Σε αυτό ακριβώς το σημείο     το πρόγραμμα είναι, φυσικά, ένας
1884 στο Λονδίνο και τη Ν. Υόρ-   έγκειται η επιστημονική αξία του  μαθηματικός (Γιώργος Κουτσου-
κη από τον επιφανή κληρικό, με-   βιβλίου, καθώς μας βοηθάει έτσι  μπός) και μια φιλόλογος (Κέλυ
λετητή του Σαίξπηρ και εκπαιδευ-                    Σιαχάλου).
                   γώνα επίτευξης της εντολής του
Π ρόκειται για ένα          Θεού.               σία της κ. Κέλυς Σιαχάλου , η ο-
          πρωτότυπο περι-                   ποία έγραψε το θεατρικό κείμενο
          βαλλοντικό πρό-   Στο μύθο, λοιπόν, τα μαθηματι-  βάσει του μύθου, θα υλοποιήσει το
γραμμα που θα πλαισιωθεί από     κά μπαίνουν στη ζωή και καλού-   πρόγραμμα με δραματοποίηση.
μαθητές της Α΄ Γυμνασίου σε δύο   νται να δώσουν λύση σε προβλή-   Έτσι τα παιδιά θα προσεγγίσουν
ομάδες. Αφορμή σύλληψης της     ματα της ανθρώπινης ζωής. Έτσι   με δημιουργικό και ελκυστικό
ιδέας του προγράμματος και σχε-                     τρόπο μαθηματικές έννοιες. Μέσα
διασμού του έδωσε ένας μύθος,     Τα μαθηματικά στην        από το παιχνίδι θα έρθουν σε επα-
σύμφωνα με τον οποίο, όταν κά-     υπηρεσία της φύσης        φή με κορυφαία μαθηματικά προ-
ποτε χτύπησε η πανούκλα μια αρ-                     βλήματα, όπως ο διπλασιασμός
χαία πόλη και ο πληθυσμός αποδε-   και οι μαθητές που συμμετέχουν   του όγκου του κύβου, που ήταν
κατιζόταν, το μαντείο των Δελφών   στο πρόγραμμα θα καταλάβουν    ένα από τα τρία άλυτα μαθηματικά
χρησμοδότησε στους κατοίκους     την άρρηκτη σχέση της μαθηματι-  προβλήματα της αρχαιότητας.
που ζήτησαν τη βοήθεια του Α-    κής επιστήμης με τη ζωή, και θα
πόλλωνα ότι για να σταματήσει η   δουν από άλλη οπτική γωνία τα    Έτσι δικαιώνεται ο μεγάλος φι-
επιδημία οι κάτοικοι έπρεπε να    μαθηματικά, πράγμα που αποτελεί  λόσοφος του 5ου αιώνα ο Πλάτω-
διπλασιάσουν τον όγκο του ναού    και το βασικό στόχο του προγράμ-  νας, που θεωρούσε το παιχνίδι
του Απόλλωνα στη Δήλο, που      ματος.               κορυφαίο παιδαγωγικό μέσο και
ήταν κύβος. Έτσι οι πολίτες απο-                    διδακτικό εργαλείο. (Παιδαγωγική
δύονται σ’ έναν απεγνωσμένο α-     Η συντονίστρια κ. Σταυρούλα   ομάδα κ. κ. Κουσουλάκος, Μέντη,
                   Μέντη , αξιοποιώντας τη συνεργα-  Σταθοπούλου).
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12