Page 6 - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
P. 6

6Π ρόκειται για δύο περι-       Τ ο μεγαλύτερο μέρος        Ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να
  βαλλοντικά προγράμ-              της ηλεκτρικής ενέρ-  παραχθεί από ανεμογεννήτριες
                         γειας στη χώρα μας ,  και να μετατρέπουμε την αιολική
ματα που στοχεύουν στη διαμόρφωση
                    παράγεται από καύσιμα που     σε ηλεκτρική.
της περιβαλλοντικής συνείδησης των
                    προέρχονται από τον άνθρακα    Η ηλιακή ενέργεια μπορεί να
νέων και την άμεση επαφή με τον τό-
                    και το πετρέλαιο , τα κοιτάσματα μετατραπεί σε ηλεκτρική με τους
πο τους. Η προσέγγιση θα γίνεται
                    των οποίων, όμως, κάποια στιγμή φωτοβολταϊκούς μετατροπείς.

Ελιά και Ελαιόλαδο -          θα εξαντληθούν . Η καύση επίσης  Το βιοαέριο που εκλύεται
  «Ηλεκτρονικό
   Επιχειρείν»            δημιουργεί προβλήματα ρύπαν-   στους χώρους ταφής των απορ-

μέσω ενός δικτυακού τόπου, ενός e-   σης , όπως η όξινη   Ανανεώσιμες        ριμμάτων μπορεί
shop αγροτικών προϊόντων, όπου θα   βροχή.        πηγές ενέργειας      να δώσει με την
προωθούνται τα τοπικά παραδοσιακά                            κάυση του ενέρ-
μας προϊόντα (λάδι – ελιά) και θα    Οι παλίρροιες
επιχειρείται η προβολή της μεσσηνια-
κής γης με ποικίλους τρόπους. Δεν   και τα κύματα των                γεια.
έχετε παρά να σερφάρετε στο
www.bougas-school.gr/mps και να    θαλασσών έχουν ενέργεια, η ο-   Η υδραυλική ενέργεια μπορεί
μας στείλετε τις εντυπώσεις σας αλλά
και υλικό για να εμπλουτίσουμε την   ποία μπορεί να μετατραπεί σε   να μετατραπεί σε ηλεκτρική στα
ιστοσελίδα μας. Τα προγράμματα θα
υλοποιήσουν οι κ. κ. Κόκκαλη, Παπα-  ηλεκτρική ενέργεια από γεννήτρι- υδροηλεκτρικά εργοστάσια.
νικολάου και Γεωργιοπούλου.
                    ες στις εκβολές ενός ποταμού ή  Οι πηγές ενέργειας που αναφέ-
Τ ο φετινό πρόγραμμα
        έχει σκοπό να δημιουρ- σε ένα στενό κανάλι.       ραμε είναι ανανεώσιμες πηγές και
        γήσει μια ομάδα σει-
σμού, η οποία θα ενημερώνει      Η γεωθερμική ενέργεια προέρ- το πρόγραμμα έχει σκοπό να
τόσο τη μαθητική κοινότητα του
σχολείου όσο και την ευρύτερη     χεται από τον ατμό που δημιουρ- ενημερώσει τους μαθητές σχετι-
της πόλης μας σε θέματα σχετικά
με το σεισμό.             γείται από τη θερμότητα στο εσω- κά με την αξιοποίησή τους στη

Εγκέλαδος - Μεσσηνία          τερικό της γης. Η ενέργεια αυτή  σημερινή κοινωνία.

                    μπορεί να μετατραπεί σε ηλεκτρι- (Παιδαγωγική ομάδα: κ. κ. Νικο-

                    κή. λαΐδης και Κοζομπόλη)

                    Φέτος θα συνεχιστεί        Π ρόκειται για ένα πο-
                            για 2η χρονιά το          λιτιστικό πρόγραμμα
                            πρόγραμμα με την          που στοχεύει στη
                    ονομασία «Αστεροσκοπείο Κα-    διάνοιξη ενός δρόμου διαθεματικής
                    λαμάτας: Ανοίγοντας το δρόμο   προσέγγισης της λογοτεχνίας. Υπεύ-
                    από την Καλαμάτα προς τα αστέ-  θυνοι του προγράμματος είναι οι
                    ρια» από τους μαθηματικούς κ.   καθηγήτριες Μαρία Κολλάτου &
                                     Γεωργία Τσαγκάνη .

 Θα ξεναγούν τα παιδιά του σχο-     Αστεροσκοπείο            Διαθεματική
λείου στην αίθουσα του σεισμο-       Καλαμάτας:            προσέγγιση του
γράφου, όπου θα τους εξηγούν τον                     δημοτικού τραγουδιού
τρόπο δημιουργίας του σεισμού.     Ευγένιος Τσιμπίδης
Θα τους δείχνουν πώς μετράμε το
μέγεθος ενός σεισμού στο σεισμο-    Κουτσουμπό και κ. Σταθοπού-     Αφορμή και επίκεντρο είναι το
γράφο και πώς μπορούμε να βρί-     λου. Στα πλαίσια του προγράμ-   δημοτικό τραγούδι «Του γιοφυριού
σκουμε το επίκεντρο του σεισμού .   ματος θα αξιολογηθεί όλο το ι-  της Άρτας» που διδάσκεται στα κεί-
                    στορικό αρχειακό υλικό του πα-  μενα Λογοτεχνίας της Γ΄ Γυμνασίου.
 Η ομάδα θα εκδίδει το δελτίο     λαιού Αστεροσκοπείου Καλαμά-
σεισμού, όταν γίνεται κάποιος     τας. Επίσης, στα παιδιά του προ-  Οι μαθητές θα ασχοληθούν μετα-
σεισμός, και θα ενημερώνεται έτσι   γράμματος θα δοθούν οι βασικές  ξύ άλλων με: α) «παλαιότερα και
η σχολική κοινότητα. Το πρόγραμ-    γνώσεις αστρονομίας και θα γίνει σύγχρονα αναπτυξιακά έργα», β) την
μα θα υλοποιήσουν οι κ. κ. Νικο-    μια πρώτη επαφή με τηλεσκόπια,  επιβίωση λαϊκών αντιλήψεων
λαΐδης και Γεωργιοπούλου.       έτσι ώστε να μπορούν αργότερα   (κατάρα, όρκος), γ) την έννοια του
                    μόνα τους να παρατηρούν τα α-   τραγικού στην πρώιμη εκδοχή του,
                    στέρια.              δ) τις δυνατότητες θεατρικής απόδο-
                                     σης του μύθου και την τελική αισθη-
                                     τική αποτίμησή του.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11