Page 8 - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
P. 8

8

               «Αγαθέ μου γέροντα! Θέλω να ακουμπήσω

                 τα χείλη μου πάνω στην Πέτρα σου

               να μην μ’ ακούσει κανείς άλλος. Μόνον εσύ!

  Άνοιξε, αγαθέ γέροντα, τις κρουσταλλένιες σου πηγές,

  κάμε να ξαναδώ πίσω από τις αγερόχυτες κορφές σου

Μ να ανατέλλει σαν ήλιος πάλι το όραμα της παγκόσμιας αγάπης»    νοτιότερο σημείο της εξάπλω-
  ε αυτά τα λόγια         Ο Ταΰγετος αποτελείται, κυρί-   σης στη χώρα. Τα αιωνόβια
  απευθύνεται ο         ως, από ασβεστόλιθους και μάρ-   μαυρόπευκα υπάρχουν διά-
  ποιητής Νικηφό-        μαρο, ενώ είναι αρκετά πλούσιος

ρος Βρεττάκος στον Ταΰγετο, το σε νερά. Το κλίμα του είναι γενικά  σπαρτα σε διάφορα μέρη του

σεβαστό του φίλο, το ψηλότερο   ηπειρωτικό, με μεγάλες χιονοπτώ-  βουνού και κυρίως στο δάσος

βουνό της Πελοποννήσου και ένα σεις κατά τη διάρκεια του χειμώ-   της Βασιλικής. Είναι δέντρα

από τα ψηλότερα της χώρας μας. να.                  ηλικίας 300 – 500 χρόνων, των

Ο Ταΰγετος, σύμφωνα με τον    Ο Ταΰγετος παρουσιάζει μεγά-    οποίων η διάμετρος του κορ-

Παυσανία, πήρε το όνομά του    λη ποικιλία χλωρίδας και πανίδας  μού ξεπερνά το 1 μέτρο. Είναι

από τη νύμφη Ταϋγέτη, κόρη του λόγω της μεγάλης του έκτασης με    τα απομεινάρια των πανάρχαι-

Άτλαντα και της Πλειόνης, σύζυ- 25 αποκλειστικά ενδημικά είδη    ων δασών του Ταϋγέτου, πραγ-

γο του Δία και μητέρα του Λακε- ενώ αποτελεί πέρασμα για τα με-   ματικά μνημεία της φύσης. Στη

δαίμονα. Στα βυζαντινά χρόνια ο ταναστευτικά πουλιά. Έχει συμπε-   ζώνη αυτή και σε σημεία που

Ταΰγετος ονομάζεται Πενταδά-   ριληφθεί σύμφωνα με την κοινοτι-  έχουν απογυμνωθεί από πυρκα-

χτυλος, λόγω των πέντε αντερει-  κή οδηγία για τη διατήρηση των    γιές φυτρώνει ένα πλήθος φυ-
σμάτων στην ανατολική πλευρά   Φυσικών Οικοτόπων στο «Natura    τών, όπως ανεμώνες του βου-
της οροσειράς. Σύμφωνα με μια   2000», λόγω της μεγάλης βιοποι-   νού, γεράνια, άγριοι μενεξέδες,
άλλη παράδοση, το όνομα το    κιλότητάς του. Στόχος της κατα-   κόκκινοι κρίνοι κ.ά.
έδωσαν στο βουνό οι Έξω – Μα-   γραφής αυτής είναι η εκπόνηση   ? Στην υποαλπική ζώνη, σε υψό-
νιάτες, επικαλούμενοι ένα θρύλο, ειδικών σχεδίων διαχείρισης και η  μετρο 1700 – 2000 μέτρα, αρ-
σύμφωνα με τον οποίο ο Χριστός  λήψη μέτρων προστασίας του.     χίζουν τα γυμνά λιβάδια και οι
μόλις αναστήθηκε, κυνηγημένος                     βραχώδεις σχηματισμοί. Εδώ
από τους Εβραίους, κατέφυγε     Η χλωρίδα του Ταϋγέτου       φυτρώνουν μόνο μικρά πολυετή
στον Ταΰγετο. Εκεί έδωσε εντολή  προσδιορίζεται από τις κλιματικές  φυτά, ενώ σποραδικά συναντά-
στο βουνό να ψηλώσει και αρπά-  ζώνες, στις οποίες χωρίζεται το   με μοναχικά έλατα και μαύρα
χτηκε από την κορυφογραμμή,    βουνό:                πεύκα, σε νανώδη μορφή λόγω
στην οποία έμεινε χαραγμένη η   ? Στις χαμηλές πλαγιές και σε    του υψομέτρου και της συνε-
παλάμη του με πέντε βράχινα δά-                    χούς χιονόπτωσης. Χαρακτηρι-
χτυλα.               υψόμετρο μέχρι 700 – 800 μέ-    στικά φυτά είναι η βουνίσια
                  τρα συναντώνται πουρνάρια,     τσουκνίδα και το γνωστό τσάι
 Η οροσειρά του Ταϋγέτου έχει    σχίνα, ρείκια, άγρια αγιοκλήμα-  του Ταϋγέτου.
μήκος 115 χιλιόμετρα, μέγιστο    τα, αγριελιές κ.ά., καθώς και  ? Στην αλπική ζώνη, σε υψόμε-
πλάτος 30 χιλιόμετρα, έκταση    δέντρα όπως δρύες, κυπαρίσσια   τρο 2000 – 2407 μέτρα, η α-
2500 τετραγωνικά χιλιόμετρα και   και χαρουπιές.           πουσία των δέντρων είναι ολι-
συγκροτείται από τέσσερα κύρια  ? Στην ορεινή ζώνη, 700 – 1700    κή, λόγω της συνεχούς χιονο-
τμήματα: το Βόρειο (προς τη Με-   μέτρα, αναπτύσσονται τα δάση    κάλυψης. Εδώ, όμως, φυτρώ-
γαλόπολη), το Μέσο Ανατολικό    των κωνοφόρων του Ταϋγέτου,    νουν τα περισσότερα και τα πιο
(προς τη Σπάρτη), το Δυτικό και   όπου κυριαρχούν το ελληνικό    σπάνια ενδημικά φυτά του Ταϋ-
το Νότιο Ταΰγετο με τα βουνά    έλατο και το μαύρο πεύκο, για   γέτου, όπως το Νανοκέδρο.
της Μάνης.             το οποίο ο Ταΰγετος είναι το
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13