Page 6 - 2008_06
P. 6

6 ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΡΟΤΥΠΑ...
         Η οικονομική επιστήμη…

   στην υπηρεσία των φτωχών του πλανήτη!!!Μοχάμεντ Γιουνούς

        γεννήθηκε το 1940

Οστο Μπαγκλαντές.
                  λύτερο ανάμεσα στις γυναίκες, τις  ντές, οι οποίοι δεν καλούνται να
                  οποίες ο περιρρέων κοινωνικός    αποδείξουν πόσες καταθέσεις
                  περίγυρος απέκλειε ακόμη και από  έχουν, αλλά πόσο φτωχοί είναι. Η

      Έκανε σπουδές οι- επιχειρηματικές δραστηριότητες λέξη    Grameen   σημαίνει

κονομικών στο Μπαγκλαντές και ήσσονος σημασίας.             ‘περιφερειακό’, αφού στόχος του

στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμε-  Χρειάστηκε να κάνει πρώτα ένα    ιδρυτή της είναι η καταπολέμηση
ρικής και διατέ-                                    της φτώχειας στην

λεσε πανεπιστη-                             περιφέρεια.

μιακός καθηγη-                             Μέχρι την ίδρυση της

τής οικονομι-                              τράπεζας ήταν κυρίως

κών. Κατά την                              οι γυναίκες που πλήτ-

περίοδο του                               τονταν από τη φτώ-

λιμού στο Μπα-                             χεια. Τώρα πλέον η

γκλαντές το                               συνήθης πρακτική

1974, άρχισε να                             είναι ότι πέντε γυναί-

ασχολείται με                              κες αποφασίζουν να

την εύρεση ενός                             συνεταιρισθούν και

τρόπου για την                             μια από αυτές παίρνει

πάταξη της                               το δάνειο. Με τα χρή-

φτώχειας.                                ματα αυτά αγοράζει

Το Μπαν-                                μια ραπτομηχανή ή

γκλαντές των                              έναν αργαλειό και

πλημμυρών και                              στήνει έτσι μια μικρή

της φτώχειας,            μικρό, επιτυχημένο τελικά, πείραμα         επιχείρηση. Η Τράπε-
είχε και έχει κάθε λόγο να πανηγυ- πριν προχωρήσει στην υλοποίηση   ζα Γκράμεεν έχει την έδρα της
ρίζει. Ένας δικός του άνθρωπος, ο  της ιδέας της μικροπίστωσης. Δά-  στην Ντάκα, πρωτεύουσα του
Μοχάμεντ Γιουνούς, γέννημα     νεισε 27 δολάρια από τις οικονομί- Μπαγκλαντές, και σε όλη τη χώρα
θρέμμα των φυτειών ρυζιού, τιμή-  ες του στις γυναίκες του χωριού   λειτουργούν 2.200 υποκαταστήμα-
θηκε με το Νομπέλ Ειρήνης 2006.   Τζόμπρα, κοντά στη γενέτειρά του  τα. Έχει 6,6 εκατομμύρια πελάτες
                  Τσιταγκόνγκ, οι οποίες κατασκεύα-  και το 97% είναι γυναίκες σε πε-
 Η ιδέα της μικροπίστωσης     ζαν έπιπλα μπαμπού. Με αυτά τα   ρισσότερα από 71.000 χωριά.
(δανειοδότηση ατόμων από κοινω-   χρήματα εκείνες εξόφλησαν τους
νικά ευπαθείς ομάδες, ώστε να ανα- εμπόρους και έτσι συνέχισαν την    Από το 1976 έως σήμερα έχει
πτύξουν επιτυχημένη επιχειρηματική παραγωγή χωρίς βάρη. Ας μη λη-   δανείσει το ποσό των 5,1 δισ. δολα-
δραστηριότητα) ωρίμαζε στη σκέψη  σμονούμε ότι εκείνα τα χρόνια, το  ρίων σε 5,3 εκατ. δανειολήπτες. Το
του 66χρονου Μοχάμεντ Γιουνούς,   καθαρό κέρδος δεν ξεπερνούσε το   96% των δανείων της τράπεζας
με σκοπό να βγάλει από τα γρανά-  1 λεπτό του ευρώ, ποσό που ήταν   πηγαίνει στις γυναίκες, οι οποίες
ζια της φτώχειας εκατομμύρια αν-  αρκετό για να στηριχθεί η οικογέ-  υποφέρουν, δυσανάλογα, από τη
θρώπους που ζούσαν σε άθλιες    νεια κάθε γυναίκας!         φτώχεια και είναι περισσότερο πι-
συνθήκες και δεν είχαν ποτέ πρό-                    θανό εξαιτίας του έμφυτου συντη-
σβαση στις παραδοσιακές τράπε-    Έτσι, αφού το πείραμα απέδωσε   ρητισμού τους να διαθέσουν τα
ζες. Τα υψηλά επιτόκια δανεισμού,  καρπούς, ο Γιουνούς προχώρησε το  χρήματα για τις πραγματικές ανά-
η απουσία περιουσιακών στοιχείων  1976 στην ίδρυση της Τράπεζας    γκες της οικογένειάς τους. Για να
αλλά και το ρίσκο που οι τράπεζες  Γκράμεεν (Grameen Bank) και     εξασφαλίσει τα ποσά του δανει-
θα αναλάμβαναν, καθιστούσαν α-   έγινε η παρηγοριά και η ελπίδα   σμού, η τράπεζα χρησιμοποιεί ένα
δύνατη την οποιαδήποτε συναλλα-   χιλιάδων κατοίκων του Μπαγκλα-   σύστημα από «ομάδες αλληλεγγύ-
γή. Το πρόβλημα ήταν πολύ μεγα-                     ης».
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11