Page 4 - 2008_06
P. 4

4 ΑΦΙΕΡΩΜΑ...
 ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ (1939 – 2008)

Ο Μακαριστός Αρχιε-
        πίσκοπος Αθηνών και
        πάσης Ελλάδος κ.
        Χριστόδουλος γεννή-
θηκε στην Ξάνθη στις 17 Ιανουαρίου

1939 από προσφυγική οικογένεια της

Αδριανούπολης. Ο πατέρας του ονο-

μαζόταν Κωνσταντίνος και ήταν

έμπορος, ενώ είχε διατελέσει δήμαρ-

χος Ξάνθης κατά τα έτη 1946 – 1950.

Αργότερα η οικογένειά του, αποτε-

λούμενη από τον πατέρα του, τη μητέ-

ρα του Βασιλική και το μεγαλύτερο

αδελφό του, Γιάννη, εγκαθίσταται

στην Αθήνα.               Συνόδου.               Ανέπτυξε μεγάλη δράση κατά των

 Εκεί ο Χριστόδουλος, κατά κόσμον    Το 1974 εξελέγη Μητροπολίτης    ναρκωτικών, κατά του AIDS, κατά της
Χρήστος, εγγράφεται στο Λεόντειο    Δημητριάδος και Αλμυρού σε ηλικία  ανεργίας.
Λύκειο και στη συνέχεια σπουδάζει    μόλις 35 ετών.
στη Νομική σχολή Αθηνών (1956 –                        Η εκλογή του, την 28η Απριλίου
1961), απ’ όπου αποφοιτά με βαθμό     Ως Μητροπολίτης Δημητριάδος    1998 σήμανε την έναρξη σημαντικής
Άριστα.                 επιδόθηκε στην εσωτερική διοργά-   ποιμαντορίας και διακονίας.
                    νωση της Ιεράς Μητροπόλεως, εν-
 Τα έτη 1962 – 1967 τον βρίσκουν    θάρρυνε τους νέους κληρικούς να    Αναδιοργάνωσε τις Συνοδικές Υ-
φοιτητή της Θεολογικής Σχολής Α-    σπουδάσουν και προσέλκυσε στην    πηρεσίες και τις Συνοδικές Επιτροπές
θηνών, ενώ ήδη έχει χειροτονηθεί    ιεροσύνη πλειάδα νέων ικανών κληρι- της Ιεράς Συνόδου.
διάκονος και υπηρετεί στο ναό της    κών.
Αγίας Ζώνης Κυψέλης.                              Ίδρυσε 14 νέες Ειδικές Συνοδικές
                     Προίκισε την Ιερά Μητρόπολη με   Επιτροπές για την παρακολούθηση,
 Παράλληλα, σπούδασε Βυζαντινή     έργα κοινωνικής πνοής, όπως Κέ-   ενημέρωση και παρέμβαση της εκκλη-
                    ντρο Συμπαράστασης Οικογένειας,   σίας σε ευρέος φάσματος προβλήματα
Μουσική στο Ωδείο Αθηνών, όπου     ενοριακές σχολές Γονέων, Συμβου-   της σύγχρονης ζωής (Βιοηθικής, Γά-
                    λευτικό Σταθμό Προβλημάτων Εφη-   μου, Προσφύγων, Αθλητισμού κ.ά.).
και αρίστευσε, καθώς και στις τέσσερις βείας.
                                        Ίδρυσε υπηρεσίες για την αντιμε-
ξένες γλώσσες (αγγλική, γαλλική, γερ-   Δημιούργησε το Ραδιοφωνικό     τώπιση κοινωνικών προβλημάτων.
                    Σταθμό «Ορθόδοξη Μαρτυρία» και
μανική και ιταλική) που έμαθε.                         Πέτυχε την έγκριση Προγράμμα-
     Την ίδια εποχή μαζί με τον                     τος Οικονομικής Ενίσχυσης των Χρι-

πατέρα Καλλίνικο (μετέπειτα μητρο-
πολίτη Πειραιά) και τον πατέρα Αμ-

βρόσιο (μετέπειτα μητροπολίτη Κα- την εφημερίδα «Πληροφόρηση».        στιανικών Οικογενειών της Θράκης.

λαβρύτων) σχηματίζουν μια αχώριστη   Παροιμιώδεις υπήρξαν οι       Εισήγαγε την Εκκλησία της Ελλά-

ομάδα και ξεκινούν τη μοναχική τους   διάλογοί του με τους μαθητές στα   δος στην ψηφιακή εποχή.
ζωή εγκαταβιώνοντας στην Ιερά Μονή   Λύκεια και η ανταλλαγή επιστολών μ’  Έντονο υπήρξε το ενδιαφέρον του
Βαρλαάμ στα Μετέωρα.          αυτούς.
                                       για τις ευρωπαϊκές και διεθνείς υπο-
 Στη συνέχεια εγκαταλείπει το μονα-   Πάντοτε ανοικτός προς όλους, κα-  θέσεις.
στήρι, έρχεται στην Αθήνα και χειρο-  θιέρωσε τακτικές ετήσιες συναντή-
τονείται πρεσβύτερος στον Ιερό Ναό   σεις με ομάδες επιστημόνων στο     Επισκέφθηκε το Οικουμενικό Πα-
Παναγίτσας Π. Φαλήρου, όπου δια-    Βόλο.                τριαρχείο, τα Πατριαρχεία Αλεξάν-
κονεί για εννιά χρόνια.                           δρειας, Αντιόχειας, Ρουμανίας, Ιερο-
                     Συγκέντρωσε κοντά του και αν-   σολύμων, Ρωσίας, Σερβίας, Γερμανίας
 Το 1968, κατόπιν διαγωνισμού     θρώπους που παλαιότερα δεν είχαν   και Πολωνίας.
προσελήφθη Γραμματέας της Ιεράς     σχέση με την εκκλησία.
                                                Συνέχεια στη σελ. 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9