Page 5 - ΤΕΥΧΟΣ 65ο
P. 5

4

13 Φεβρουαρίου: Ραδιοφώνου
Παγκόσμια ημέρα
Το ραδιόφωνο της σοφίταςεσέκτιπσηξηοιτςωυμκΤομοετρααπηιιίνωαπιλωτάεθόεανόλεσίαρυείετατυυςοσήσττ,ό’αςκημνίόιςτ.ιανλαη,Όηοπςχνττμορόαδτετόνέυομγν,ννιάαόδααλπμς,ετηλόχωήαστάεςηνκπρσ,ήτειαεταςτφομνηςτσάετόπτασηίμιςολτςλαυλαεπάασχσαέστεηχτκειύάοραρέυτιμισμχημετεανεήιττραειςο
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            από τηΒίκυ Κωστολιά
σσν1Γπδτέεή8ποασροα7μυιάίυπτΌρ,4ζειλσαόοόλ.ριοηέαύζχΑανπλι,τε.νοσμταόάόυοτόομςμυμησςεωωμενααίΜσχςεςυΜε,ηατακσξλήπγρασεύεοεκκρισκελνόμτόίταννμρνηνηαπιηιιερκθταόπστιαάεζαεαττίρόξοκηνενστνοαξςοαατσιπαύνιΙπκςσαμρτόαώταετ2πήπέμλ5λατρμίόηιιατααΑςακατςπητεώρτσαραςοίορε,ιμυπλφεέςοηίός.βπίοττνΓουρέτέαευινοιραστααυαεοτρκννουότεόυςης
 σκΑαάαήχξλτπτατατδλρΤλαπρόσοττοεοηρφπλχταηφήεπότπυόΝώηόλΣιόόσνηννσοτοκεερν,τστευπύεγνΈριγαθέάσομπηαμςπχτίονδρτωυοΑορτ.οεπτώηέτησαατκιυεοεγΛγέσόν.Μτόιπυφινσςαάμαγ,μείξεντπότεγποθλυμλαααβοεόηοίοίχοκάμαλτρνωηςραυΜςωκσηόαθοκυέισαρτ..νοεκατιτενέρόαγορΔ.ΌαμμέόλοιάνρνφμεγτρΟαηνλςμιέίπαιοίφκόαίνπαενορυότεωτμαεήιόυσαλεκαεδξτινάτπαππτ1ςσςύρηαιοιωα,8εκκοοοσραταριέτπνην9υφρομανρβτ,γοκδγροα5ηοέάιόαουηιάτασιύγινσγρπσήοααντλπσότνυοισμςμοαωθικλχνφηςερσυεσς’οεέυ,ηεήπέαςςσκδε.πνδινόόμρτπεγκίαεΟοσέατεμλέοαρνρομευοςιχηιρονοανωστρτίήσαεεα.αφκμοκοχάάεατνςττύπυυίαοαεδθαμθ,έοττυντυάτίιιοαοπαλιοαόταωηςευνσαήυςοσ,δτνιε.κνήσιηρασήεήισαεγτι.κ,λπμαθατσφόιΎφώαηίσηατνήετέοσιενσμιύκτμτύαρταπρσεόαεα,ετοιςρτοησυααυήΑφού τελικά κατάφεραν να
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           πήτκκσ1αΟεοεέεπτττα8ταδυαΛνφυρσρσαρνί«αυοητρα9ΦτσβαισιγχςγαίάεοτίτναSχέεΤ7ργΌδκιλογεαοπύυηυσβσσυμμ»γγπολαεήυίλερεσλράσνδυη.νμιχλτόρρηενιναλευπθόαικλακτρσεΑτιρξτααιάκασμήχ,σήιλημαεκιυτταόοκυεδγήαλώτηόαοπροερπσσμάμσιτελοτμμιπυςναςριΠατόςωετηοο,υπήεμότιτμςόοαο.ωηκρφυήητίοήο.ομστέέλρόΤωητταονυυόώαιΤοεςτεγνλιοοκιδαήτιχςπλςα,υναιναμροι1υπσκναομΜατάοθανδρ.αεγυνκ9ο.τυαεοιχόυειίβήηξΟνπκιςόωλυ0Έόσιναλσυλααήήλντεθκεκρόδπτα9ερήτρεντφήενααπιμΜλοοσηεαισοήιεπκμομρνίάκέλαρεκατεαςκιχιιαόα1όμοάμαρχοίτα,χεφι,αθγτθε9νρλυυοοοιπςριγτετταπέγιέιτίοκαμδ0ηςυτνόκαηιγομορΜλλα,ινκαάπ1μςμίκέκρόΜοόηιθτΜαππερ.καέμ,ανμαένοαετόαγησένολΑοαθικιώσυαιυγτενιπ.ζιαρωλυκηυαέποααρταάγβερτΤακρνουρεάδγμόοκινάήιξλίνεύκβόβαάποτόυσετεηαόλαλτγτμνατηεάήαραογκτιτοοτναηιπιξκπτεναυενπίδτνοχαρειπνενοςαεωρραρεερτβληπυοαυρκκκίτίαοΙγίφ.οντόιδτ1νεριροχαίεαωυαοαστηοΑητμτε9αίκαεετρνττυύύοτιοτλένημστνλ3κο,δωόοοαάμόχλαυσύοφεμνκ7ιόέιιτΝριιξίαατσςιτυόγσοβεαεωατΑσμθεε.εεεπρννρκιαρόήώφερίτωωτρχιθάεναάέεμκωεννλμοαέονχτρρστσςσυματαυπ:ρίι.νώατηοώαεάήεαηενομοιετνλιςτνςπςολατώαι..οωκςυονύ

τφυττηαρπτάοάθυμνλάλολοιλυηκκανλράσοασισπττήταοηουθνυτηκηΑτκοςγεαυλγΜβνωλαίάθναλεγε.οίωχοΕύηυσρκ,ςώαεβίνκνλ,ταοέαιιπςοντας
τδοουλςοφποιθνίαανςούτςουορβγαασνιωλιτκέοςύτζηεςύγους.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10