ΠΟΛΙΤΙΚΗ COVID-19

Η υγεία και η ασφάλεια των μαθητών καθώς και του ανθρώπινου δυναμικού των Εκπαιδευτηρίων μας, σε συνδυασμό με την υψηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελούν πρωταρχικό στόχο της πολιτικής μας.

Στα πλαίσια αυτά η Διοίκηση των Εκπαιδευτηρίων μας δεσμεύεται:

 • Στη συνεχή διασφάλιση της δημόσιας υγείας στους κύριους και βοηθητικούς χώρους των εκπαιδευτηρίων.
 • Στη συνεχή τήρηση των υγειονομικών πρωτόκολλων.
 • Στην πλήρη εναρμόνιση με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, του ΕΟΔΥ, του Υπουργείου Υγείας και τις αρμόδιες αρχές, τηρώντας απαρέγκλιτα την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Για την επίτευξη των ανωτέρω δεσμεύσεων τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά έχουν θεσπίσει ένα Σχέδιο Δράσης κατά το οποίο:

 • Επικοινωνείται η παρούσα πολιτική και φιλοσοφία πρόληψης μετάδοσης του COVID-19 σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (μαθητές, γονείς, προσωπικό, συνεργάτες, τοπική κοινωνία, δημόσιες αρχές).
 • Πραγματοποιούνται συνεχείς εκπαιδεύσεις και ενημερώσεις στους μαθητές και στο προσωπικό για θέματα κατά της διάδοσης του COVID-19, όπως οδηγίες ατομικής και αναπνευστικής υγιεινής και διαχείρισης πιθανών κρουσμάτων.
 • Εφαρμόζονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας και τήρησης της δημόσιας υγιεινής και απολύμανσης όλων των κύριων και βοηθητικών χώρων των εκπαιδευτηρίων, στις άμεσες δραστηριότητες (αίθουσες διδασκαλίας) αλλά και στις έμμεσες (αθλητικές εγκαταστάσεις, λεωφορεία κλπ). Τα κυριότερα μέτρα είναι:
 • Συστηματική καθημερινή απολύμανση σε σημεία επαφής και συχνής χρήσης όπως, θρανία, καθίσματα, πόμολα, σχολικά λεωφορεία, WCs κλπ.
 • Τοποθέτηση απολυμαντικών χεριών σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας και τους κοινόχρηστους χώρους.
 • Τήρηση αυστηρών πρωτοκόλλων καθαρισμού και απολύμανσης εξοπλισμού και χώρων πριν και μετά από κάθε χρήση.
 • Αναπροσαρμογή ωραρίων διδασκαλίας για πλήρη εναρμόνιση με τις οδηγίες αρμόδιων αρχών.
 • Συμμετέχει ενεργά όλο το ανθρώπινο δυναμικό στην τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, αδιάλειπτα και καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του οργανισμού.
 • Διατηρεί υψηλές προδιαγραφές παραγωγής φαγητού σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000/2005 και εφαρμόζει αυστηρή πολιτική για το πλύσιμο των χεριών και την υγιεινή του προσωπικού που εμπλέκεται στην παραγωγή του φαγητού.
 • Ενημερώνει και πιστοποιεί για την υποχρεωτική τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας από τους εξωτερικούς οργανισμούς που εισέρχονται στο σχολείο (προμηθευτές, συνεργεία συντήρησης, συνεργάτες).
 • Ανασκοπεί και αναθεωρεί την παρούσα Πολιτική COVID-19 ώστε να είναι πάντα ενήμερη με τις τρέχουσες εξελίξεις και απαιτήσεις και να είναι πάντα εναρμονισμένη με τις κατευθυντήριες οδηγίες που διατίθενται από τους αρμόδιους φορείς.