ΙΕΠ: Εξωτερική Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας

Η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας περιλαμβάνει τόσο την εσωτερική όσο και την εξωτερική αξιολόγηση. Η εσωτερική αξιολόγηση είναι διαρκής, συμμετοχική και δυναμική διαδικασία στην οποία εμπλέκεται το σύνολο της σχολικής κοινότητας. Εντοπίζει τα θετικά σημεία του έργου της σχολικής μονάδας και τα σημεία που χρήζουν βελτίωσης. Η εξωτερική αξιολόγηση πραγματοποιείται από τους Συμβούλους Εκπαίδευσης, οι οποίοι ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και έχουν την επιστημονική και παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας. Η εξωτερική αξιολόγηση παρέχει τεκμηριωμένη ανατροφοδότηση σχετικά με το έργο των σχολικών μονάδων, υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, λαμβάνοντας πάντα υπόψη το κλίμα του κάθε σχολείου.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2023