Εσωτερικός Κανονισμός

Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Σχολείου

Στο πλαίσιο καλής συνεργασίας και παροχής ποιοτικής παιδείας, δημιουργήσαμε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού με στόχο την καλύτερη ενημέρωση για τις βασικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας του σχολείου μας. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθηκε από την Εκπαιδευτική μας ομάδα και επιδιώκει κάθε μέλος της εκπαιδευτικής κοινότητας (μαθητές, εκπαιδευτικοί, βοηθητικό προσωπικό, γονείς/κηδεμόνες) να αντιληφθεί καλύτερα το ρόλο του στη σχολική ζωή.

Στόχος μας είναι η ισορροπημένη και ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών μας, σε γνωστικό, συναισθηματικό και ψυχοκινητικό επίπεδο, όπως επίσης και δημιουργία ιδανικών συνθηκών σχολικής φοίτησης, έτσι ώστε η κάθε σχολική χρονιά να είναι δημιουργική, μοναδική και να θεμελιώνεται σε στέρεες βάσεις.

Για όλα αυτά χρειάζεται απαραίτητα η συνεργασία και συνδρομή όλων των εμπλεκόμενων μερών (γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί) οι οποίοι πρέπει να είναι ενήμεροι, να εφαρμόζουν και να σέβονται τους κανόνες της σχολικής καθημερινότητας που ζει το παιδί. Με το έντυπο αυτό καθορίζεται ένας πρακτικός προσανατολισμός και διαγράφονται κάποιοι αναγκαίοι όροι για την καλύτερη λειτουργία του σχολείου.

Σας παρακαλούμε να μελετήσετε το έντυπο και να τηρήσετε τις διαδικασίες που σας αφορούν. Η εγγραφή ενός μαθητή ή μιας μαθήτριας στο σχολείο μας, απαιτεί την αποδοχή και εφαρμογή των κανόνων που ακολουθούν ώστε να εξασφαλιστεί η διαμόρφωση μιας ήρεμης, οργανωμένης και συνεργατικής σχολικής κοινότητας, προς όφελος των παιδιών μας.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού μας σχολείου : 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ