Γιατί Εκπαιδευτήρια Μπουγά

Στα Ιδιωτικά Σχολεία Εκπαιδευτήρια Μπουγά ο πολίτης του μέλλοντος φιλοδοξούμε να στηρίζει το όνειρο ενός καλύτερου κόσμου στην ορθή σύζευξη των δυνατοτήτων της σύγχρονης τεχνολογίας και των αξιών του ανθρώπου και του ανθρωπισμού. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η φιλοσοφία  του Δημοτικού στα Ιδιωτικά Σχολεία των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά στόχο έχει:

  • Την απόκτηση γνώσεων ικανών να εξασφαλίσουν στο παιδί ένα βέβαιο και σταθερό μέλλον στη σύγχρονη ανταγωνιστική πραγματικότητα
  • Τη δημιουργική και ενεργό μάθηση μέσω της έρευνας και της παρατήρησης. Στόχος είναι να έχουμε ενεργοποιημένους και κριτικά σκεπτόμενους μαθητές.
  • Την ανάπτυξη κλίσεων, ταλέντων και δεξιοτήτων μέσω της εξατομικευμένης διδασκαλίας
  • Τη σύνδεση της σχολικής εμπειρίας και γνώσης με τη σύγχρονη πραγματικότητα, ώστε η γνώση να είναι χρηστική και ωφέλιμη
  • Την ενεργό εμπλοκή των μαθητών και ενημέρωσή τους γύρω από τα τοπικά και παγκόσμια δεδομένα
  • Την καλλιέργεια της γλωσσικής ικανότητας και όλων των μορφών επικοινωνίας
  • Καλλιέργεια των ευαισθησιών και των ανθρωπιστικών αξιών του ατόμου
  • Την εμπλοκή και ενεργό συμμετοχή στα κοινά μέσω ομαδικών δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Προκειμένου οι στόχοι αυτοί να επιτευχθούν στα Ιδιωτικά Σχολεία των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά το εκπαιδευτικό προσωπικό είναι κατάλληλα εξειδικευμένο και υπάρχει συνεχής συστηματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μας με ειδικά σεμινάρια και επιμορφωτικές ημερίδες.

Επιθυμία μας στα Ιδιωτικά Σχολεία των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά είναι η εκπαιδευτική διαδικασία να είναι για τον μαθητή μία ευχάριστη, απελευθερωτική και δημιουργική εμπειρία που θα τον οδηγήσει στη διαμόρφωση μιας ολόπλευρα ανεπτυγμένης προσωπικότητας.

Το σχολείο μας έχει υιοθετήσει Σύστημα διαχείρισης της Ποιότητας (Σ.Δ. Π.) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008 και τις απαιτήσεις του HACCP όπως καθορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ 1416.