• Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, πανευρωπαϊκά καθώς και σε κάποιες χώρες εκτός του ευρωπαϊκού χώρου επικρατεί η τάση τα παιδιά να ξεκινούν την εκμάθηση ή την παιγνιώδη επαφή με μία ή περισσότερες ξένες γλώσσες στην προσχολική ή την πρώτη σχολική ηλικία. Η Ευρωπαϊκή επιτροπή εδώ και δεκαετίες, προσπαθώντας να αντιμετωπιστεί η γλωσσική πολυμορφία, προωθεί την εκμάθηση ξένων γλωσσών στα κράτη μέλη της Ευρώπης, με έμφαση στην παιδική ηλικία.
 • Στο σχολείο μας τα παιδιά έρχονται σε πρώτη επαφή με την αγγλική γλώσσα στο Νηπιαγωγείο. Όταν ένα παιδί εκτίθεται από την προσχολική ηλικία σε μία ή περισσότερες ξένες γλώσσες, αφομοιώνει ασυναίσθητα και σταδιακά τα στοιχεία της, σε φωνολογικό, γραμματικό και συντακτικό επίπεδο.
 • Στόχος μας στο επίπεδο αυτό είναι μέσα από το παιχνίδι, το τραγούδι , την κίνηση και βοηθούμενοι από οπτικοακουστικά μέσα, τα παιδιά να αποκτήσουν ένα απλό βασικό λεξιλόγιο στην αγγλική γλώσσα καθώς επίσης να χρησιμοποιούν και να κατανοούν καθημερινές προτάσεις. Θέλουμε η εκμάθηση της ξένης γλώσσας σε αυτήν την ηλικία να γίνεται όπως γίνεται η εκμάθηση της μητρικής στην προσχολική ηλικία. Θέλουμε να δημιουργηθεί θετική στάση απέναντι στην αγγλική γλώσσα σε νεαρή ηλικία και ανοιχτή διάθεση απέναντι σε διαφορετικές κουλτούρες.
 • Στο Νηπιαγωγείο, τα παιδιά καλούνται να ανακαλύψουν τί είναι αυτή η νέα γλώσσα στην οποία εκτίθενται, με πολλά οφέλη.
  • Τα παιδιά αναπτύσσουν και διατηρούν ενθουσιασμό και κίνητρο για την αγγλική γλώσσα μέσα από διασκεδαστικές δραστηριότητες.
  • Μαθαίνουν να απομνημονεύουν μέσα από το παιχνίδι και αυτό είναι καλή προετοιμασία για τα μετέπειτα βήματά τους στο σχολείο.
  • Δίνονται στα παιδιά ευκαιρίες να παρατηρήσουν το φωνολογικό γραμματικό αγγλικό σύστημα και το βασικό λεξιλόγιο.
 • Τα παιδιά:
  • αναπτύσσουν αυτοπεποίθηση στη χρήση της γλώσσας σε επικοινωνιακές καταστάσεις και θα θεωρούν ευκολότερη την επικοινωνία.
  • μεγαλώνοντας θα θεωρούν την εκμάθηση ξένων γλωσσών ευκολότερη.
  • κατανοούν ότι τα αγγλικά είναι ένας άλλος τρόπος επικοινωνίας με άλλους λαούς και κουλτούρες, με άλλα παιδιά από διαφορετικές χώρες από τη δική τους.
  • θα νιώθουν άνετα σε οποιαδήποτε χώρα.
  • θα γνωρίζουν ευκολότερα ξένους πολιτισμούς και θα εκτιμούν το δικό τους πολιτισμό.